Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Funan och Chenla

Man skall ha klart för sig att kunganamn eller titlar, kungarnas ordningsföljder och regeringstider varierar kraftigt från källa till källa. Jag kan omöjligen ta med alla varianter utan har i stället försökt hålla mig till de uppgifter som verkar mest tillförlitliga. Alternativa stavningar, titlar, namn och regeringstider hittar du liksom tidigare i slutet av varje artikel.

Alla skrivna historiska källor från de första århundradena av Kambodjas historia har vi fått från kineserna. Under sina handelsresor i området skrev de om ett blomstrande kungadöme. Riket var ett tidigt handelscentrum och bildades förmodligen redan under det första århundradet av vår tideräkning.

Kinesiska diplomater som besökte riket omkring 230 gav riket namnet Funan (Anachak Funan) อาณาจักรฟูนาน. Namnet kan vara det kinesiska uttalet av det gamla kambodjanska ordet bnom, som uttalades phnom. Bnom betydde berg och på modern kambodjanska kulle, eller höjd.

Kineserna beskrev riket som genomkorsat av oräkneliga kanaler, vilket gjorde det möjligt för de kinesiska resenärerna att "segla igenom Funan" på väg till Malackahalvön. Rikets regenter skickade under en 300 år lång period gåvor eller tribut till de kinesiska härskarna. Kineserna nämner också det indiska inflytandet i regionen. På 500-talet hade Funan sitt centrum i dagens södra Kambodja och södra Vietnam.

En del källor säger att Funan hade en viktig hamnstad i Mekongdeltat (Din Don Sam Liam Pak Maenam Khong) ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง i södra nuvarande Vietnam. Hamnstaden är känd som Oc Eo (Mueang Ok Kaeo) เมืองออกแก้ว. På khmer var staden känd som O Kaeo, vilket grovt kan översättas till "diamantån" eller "diamantkanalen."


(Funan och Chenlas utbredning år 400-500)


(Ruiner från Oc Eo)

Oc Eo blev en knutpunkt för handeln mellan Kina och västra Asien med förbindelser ända till romarriket. Staden hade ett strategiskt läge då handelsmännen ofta valde att korsa Malackahalvön landvägen i stället för att segla igenom Malackasundet (Chong Khaep Malaka) ช่องแคบมะละกา.

På grund av monsunvindarna kunde skeppen från Kina och Indien bli stående i Oc Eo i upp till fem månader samtidigt som det bördiga området vid Mekongdeltat gjorde det möjligt att försörja en stor befolkning med mat.

En vietnamesisk historiker vid namn Ha Van Tan (16 augusti 1937-27 november 2019) har ifrågasatt om det som grävts ut vid Oc Eo tillhörde ett rike vid namn Funan. Detta med tanke på den totala avsaknaden av khmerkällor som nämner ett rike med namnet Funan.

Han hävdar i stället att Oc Eo gradvis växte fram som ett ekonomiskt och kulturellt centrum med tanke på stadens strategiska placering utmed sjövägarna. Staden blev med tiden en mötesplats för hantverkare och näringsidkare med olika etniskt ursprung.

Riket hade en stark indisk prägel där brahmanism (satsana phrom) ศาสนาพราหมณ์ och buddhism existerade sida vid sida. Termen brahmanism förklaras närmare längre fram i avsnittet "Buddhismen och den tidiga buddhismens historia," artikeln "Buddhismens tidiga historia."

Norr om Funan låg ett annat khmerrike vid namn Chenla, som var en vasallstat till Funan. Chenlas utbredning omfattade lägre och mellersta delen av Mekongfloden och därmed vad som i dag är norra Kambodja och södra Laos.

I början av 500-talet blev Chenla allt mäktigare och Funan försvagades allt mer beroende på inre oro och räder från Chenla. Till sist var det i stället Funan som betalade tribut till Chenla och i slutet av 500-talet eller i början av 600-talet uppslukades Funan helt enkelt av sin tidigare vasallstat.

Några källor berättar att Funan betalade tribut till sina bröder i norr 539 och att det var krig mellan de båda staterna under perioden 550-627. Därefter skall Funan ha blivit fullständigt uppslukat av Chenla 627. Chenla hade kanske sitt centrum vid dagens Champasak จำปาศักดื์ i nuvarande södra Laos.


(Provinsen Champasak i Laos)

Funan hade haft sin storhetstid under Kaundinya Jayavarman (Konthanya Chaiworaman) โกณฑัญญะชัยวรมัน (r. 484-514), vars namn också skrivs Jayavarman Kaundinya. Riket hade sedan snabbt försvagats under hans efterträdare Rudravarman (Rutworaman) รุทรวรมัน (r. 514-550), som är den siste Funankungen som nämns i kinesiska källor.

En källa säger att Kaundinya var en hindu ฮินดู som kommit med sin befolkning från ett område nära dagens Delhi (Deli) เดลี i Indien. Möjligtvis hade han fördrivits härifrån. Hursomhelst har han fått äran för att ha byggt upp den starkt Indienpåverkade hinduiska staten Funan. Men det fanns också buddhism i riket, vilket jag nämnt tidigare.

Det var under kung Bhavavarman I (Phra Chao Phawaworaman 1) พระเจ้าภววรมันที่ 1 (r. 550-600) som det utbröt krig mellan Funan och Chenla 550. Här finns det källor som kan få en att tro att Bhavavarman I var kung i Funan, medan andra källor kallar honom kung av ”Kamboja” och indikerar att han var verksam i Chenla.


(Armé från Chenla)

Bhavavarman I kan ha varit en sonson till den ovan omtalade Funankungen Rudravarman och att han hade gift in sig i Chenlas kungahus då han gifte sig med en prinsessa från Chenla. Hennes namn var Lakshmi (Laksami) ลักษมี och var enligt en av mina källor tronarvinge i Chenla. Det finns dock källor som inte stödjer detta påstående.

Efter Bhavavarman I regerade hans yngre bror kung Mahendravarman (Phra Chao Mohentharaworaman) พระเจ้ามเหนทรวรมัน (r. 600-616) som i flertalet källor omtalas som Chenlakung. Omkring 600 erövrade han delar av slätten vid floden Mun (Maenam Mun) แม่น้ำมูล, i nuvarande nordöstra Thailand. Mun är en biflod till Mekongfloden.


(Floden Mun)


(Floden Muns lopp)

En annan källa kallar Mahendravarman för en nära släkting till Bhavavarman I och berättar att han, innan han blev kung, funnits vid Bhavavarmans sida då det gamla Funanriket erövrades. En tredje källa säger att de var halvbröder, då de hade samma mor men olika fäder!

Mahendravarmans inskriptioner har påträffats i provinserna Buriram och Surin i dagens Thailand. Det skall nämnas att Mahendravarman även är känd under namnet Chitrasena (Chitrasen) จิตรเสน, alternativt Citrasena.

Kung Mahendravarman och hans efterträdare och son, Isanavarman I (Phra Chao Isanaworaman 1) พระเจ้าอีศานวรมัน 1 (r. 616-635), upprätthöll fredliga förbindelser med grannriket Champa i öster och Isanavarman gifte sig med en prinsessa från detta rike. Dessutom hade han cham-officerare i sin armé. Du kan läsa mera om Champa längre fram i detta avsnitt, artikeln ”Champa.”

Omkring 618 gjorde Isanavarman I Isanapura (Isannapura) อิศานปุระ till Chenlas huvudstad. Staden låg i centrala nuvarande Kambodja i provinsen Kampong Thom กำปงธม. Isanapura blir senare känd under namnet Sambor Prei Kuk (Sombo Phrai Kuk) สมโบร์ไพรกุก. Det var under Isanavarman I:s regeringstid som Funan uppslukades fullständigt av Chenla 627.


(Provinsen Kampong Thom i Kambodja)

En källa säger att Isanapura grundades 613 och en källa är så specifik att den säger att Chenla erövrade Funan under perioden 612-628.

Den arkeologiska platsen där Isanapura låg består av ruinerna efter 150 tempel och andra byggnader. Under Vietnamkriget blev en del av tempelområdet bombat av USA och vandaler, plundrare av gamla antika föremål och röda khmererna (Khamen Daeng) เขมรแดง har ytterligare skadat den gamla ruinstaden.

Sambor Prei Kuk (Isanapura) blev världsarvslistat 1 januari 1992. Då de röda khmererna befann sig här planterade de ut många minor och området röjdes först 2008. Men det finns källor som menar att området fortfarande är osäkert.

En kinesisk historisk källa vid namn Suishu (Suichu) สุยชู från 626 berättar att Isanavarman regerade i Chenla i början av 600-talet och den senare kinesiske historikern Ma Duanlin (Ma Tawanlin) หม่า ตวันหลิน (1245-1322) har beskrivit kung Isanavarman I:s storslagna hov i Isanapura. Han skrev bland annat att kungen bar en krona bestående av guld, ädelstenar och pärlor och att han åtföljdes av fem höga ministrar.

Efter Isanavarman I som dog 635, alternativt 637, regerade Bhavavarman II (Phra Chao Phawaworaman 2) พระเจ้าภววรมัน 2 (r. 639-657).

Det finns källor som talar om en kung med okänt namn som regerade mellan Isanavarman I och Bhavavarman II. Det kan möjligtvis handla om en otydlig figur vid namn Candravarman (Chantharaworaman) จันทรวรรมัน med okänd regeringstid. Det finns också källor som indikerar att han kan ha haft en kort regeringstid efter Bhavavarman II!

Bhavavarman II efterträddes av sin son Jayavarman I (Phra Chao Chaiworaman 1) พระเจ้าชัยวรมัน 1 (r. 657-681). Andra källor säger att han var en son till den ovan nämnde Candravarman och en källa säger att han var ett barnbarnsbarn till den tidigare kungen Isanavarman I!

Jayavarman I:s regeringstid blev ganska lugn och han lät bygga ett antal monument i en stad vid namn Vyadhapura (Waya-tha-pura) วยาธปุระ (Jägarkungens stad). Staden låg förmodligen i den nuvarande kambodjanska provinsen Prey Veng (Phrai Waeng) ไพรแวง i sydöstra Kambodja.


(Provinsen Prey Veng i Kambodja)

En del källor säger att Jayvarman I också lät bygga Vat Phu (Prasat Hin Wat Phu) ปราสาทหินวัดพู i nuvarande södra Laos. Men historikern Mom Luang Manich Jumsai (Mom Luang Manit Chumsai) หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย (5 oktober 1908-3 januari 2009) har en annan uppfattning.


(Vat Phu)


(Manich Jumsai)

Han menar att det ursprungliga Vat Phu byggdes av chamfolk, innan khmererna tog över området på 500-talet. Templet skall sedan ha rekonstruerats av khmererna omkring 1080. Ruinerna av detta tempel kan i dag beskådas i provinsen Champasak i Laos.

Jayavarman I lämnade inte efter sig någon manlig arvinge och Chenlariket skall efter hans död 681 ha delats mellan tre regenter. Andra källor talar om två regenter. Jayavarman I blev därmed den siste kungen i ett enat Chenla.

En av regenterna var Jayavarman I:s dotter, drottning Jayadevi (Phra Nang Chao Chaiyathewi) พระนางชยเทวี (r. 681-713). Det finns också källor som säger att hon var en syster till Jayavarman I, vilket verkar mindre troligt. Men hursomhelst skall delningen av Chenla ha blivit fullständig 706.

Källorna nämner Vatten-Chenla (Chenla Nam) เจนละน้ำ i Mekongdeltat och Land-Chenla (Chenla Bok) เจนละบก längre uppför Mekong, som kanske låg i vad som i dag är södra Laos och norra Kambodja.

Vatten-Chenla låg öster om sjön Tonle Sap (Thalesap Khamen) ทะเลสาบเขมร, med sin huvudstad Isanapura. Riket bestod av flera furstendömen inklusive det gamla Funan. Land-Chenla omfattade södra Laos och den norra stranden av Tonle Sap, vilket verkar ha varit det ursprungliga Chenlas territorium innan Funan erövrades.


(Fiske i Tonle Sap)

Vatten-Chenla skall ha varit inriktat mera på internationell handel medan Land-Chenla skall ha varit mera självcentrerat. Ständiga tronstrider fick Vatten-Chenla att splittras i inte mindre än fem mindre stater.

Drottning Jayadevi har efterlämnat en inskription i Angkor från år 713 där hon beklagade sig över kaoset i riket.

Jayadevi kan ha efterträtts av en kung vid namn Sambhuvarman (Samphuworaman) สัมภุวรรมัน (r. 713-716) och därefter av kung Pushkara (Putsakarak) ปุษกรักษ์, eller Pushkaraksha (Phra Chao Phutkarakcha) พระเจ้าพุชการักษ์ชา (r. 716-730). Namnet Pushkara är nämnt i en steninskription från 716.

En källa säger i stället att Pushkaraksha efterträddes av kung Sambhuvarman (r. 730-760). Handlade det i så fall om en andra regeringsperiod? Andra källor säger att Pushkaraksha efterträddes av kung Rajendravarman I (Phra Chao Rachentharaworaman 1) พระเจ้าราเชนทรวรมัน 1 (r. 760-780). Därefter kom Mahipativarman (Phra Chao Mahipatiworaman) พระเจ้ามหิปติวรมัน (r. 780-788), som var en son till Rajendravarman I.

774-802 invaderades Chenla från Java (Ko Chawa) เกาะชวา och på slutet av 700-talet dominerades det gamla Vatten-Chenla av en kung från Sailendradynastin (Ratchawong Sailen) ราชวงศ์ไศเลนทร.


(Java i Indonesien)

Den buddhistiska Sailendradynastin på centrala Java blomstrade under 700-900-talet. Det storslagna buddhistiska monumentet Borobudur (Boromphuttho) บรมพุทโธ byggdes under den här perioden.


(Borobudur i Indonesien)

I dag menar många historiker att Sailendradynastins konungadöme kanske är identiskt med riket Srivijaya (Siwichai) ศรีวิชัย. Detta rike kan du läsa mera om längre fram i artikeln ”Srivijaya och andra riken i söder.”

Händelsen som fick Java att erövra Chenla blev ironiskt nog också början på khmerernas storhetstid. Det handlade, enligt legenden, om den ovan nämnde dumdristige unge kungen Mahipativarman. Här säger samma källa att namnet Mahipativarman inte finns med i Angkorrikets kungalängd, och att denne kung kan ha varit en lokal regent som kanske regerade med Angkors goda vilja.

En arabisk resenär har givit oss följande berättelse;

En dag diskuterade den unge kungen Mahipativarman och hans premiärminister vad de skulle göra åt Java, som då var den starkaste sjöfararnationen i regionen. Kungen sade; "Jag har en önskan som jag vill få uppfylld." "Vilken är denna önskan ers majestät?" frågade hans rådgivare. "Jag vill ha kungen av Javas huvud på ett fat."

Då kungen av Java fick höra talas om detta seglade han med en 1 000 fartyg stark flotta uppför Mekongfloden och jagade bort khmererna som försvarade staden. Han lyckades ta den unge kungen till fånga och sade till honom; "Du har uttryckt önskan om att få se mitt huvud på ett fat. Om du hade önskat erövra mitt land eller bara härja delar av det skulle jag ha gjort likadant mot er khmerer."

"Då du bara önskat det första skall jag ge dig samma behandling som du ville ge mig och jag skall därefter återvända till mitt hemland utan att ta något som tillhör khmererna. Min seger skall bli en läxa till er efterträdare." Därefter högg han huvudet av kungen och sade till khmerernas premiärminister; "Leta nu reda på någon som kan bli en bra kung efter den här dåren och sätt honom på tronen efter den siste."

En annan källa har en liknande version av vad som hände;

Sultanen eller maharajan av Zabag (Maharat Sabak) มหาราชซาบาก från Sailendradynastin hade hört talas om att den unge kungen önskat livet ur honom vid flera tillfällen. Till sist tröttnade han och invaderade Chenla.

Han lyckades få fatt i kungen av Chenla och Maharajan frågade; “Vad har vi gjort mot Chenla så att du önskar att se kungen av Java död? … Jag skall därför behandla dig så som du hotade att behandla mig. Därefter skall jag återvända till Zabag, utan att plundra vilket jag är berättigad till. Min visade barmhärtighet skall fungera som en lärdom för andra.” Därefter lät han halshugga kungen av Chenla och tog med hans huvud till Java. Därefter, enligt legenden, skall det ha blivit en tradition för Chenlas kommande kungar att visa sin aktning för kungen av Java genom en bugning åt söder.

Det finns även en tredje version som liknar de två första;

Kung Mahipativarman hade under en kunglig festival blivit berusad och högt sagt åt den malajiske ambassadören att han ville ha maharadjan av Javas huvud på ett fat. Därför invaderade maharadjan Chenla och Mahipativarmans huvud hamnade på fatet i stället. En prins vid namn Jayavarman togs med till Java som gisslan. Honom kommer du snart att få höra mycket om.

I stort allt som vi vet om Funan och Chenla kommer från kinesiska källor, men det finns inga arkeologiska bevis eller annat som bevisar staternas existens. Staternas namn finns heller inte med på några inskriptioner från den här tiden och är okända på khmerspråket.

En del historiker menar att nuvarande Kambodja vid den här tiden bestod av många stater och att Funan och Chenla bara var de två viktigaste.


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Funan; Anachak Funan อาณาจักรฟูนัน, Chanlap, Foonan, Fu-nan, Phù Nam (vietnamesiska), ฟูนัน.

Oc Eo; Oc-Eo.

Malackasundet; Straits of Malacca.

Ha Van Tan; Hà Văn Tấn.

Champasak; Ban Kantakoeng, Bassac, Champa Nagapurisiri, Champa Nakhorn, Champasack, Champa Sak, Champasakti, Champassack, Champassak, Chummpasak, Nakhon Champa Nakhaburisi, Pasak?, จำปาสัก, จำปาศักดื์, จำปาศักด์.

Kaundinya Jayavarman; Gaundinya, Jayavarman Kaundinya, Kaudinya Jayavarman I, Kaundinya-Jayavarman, Konthinya โกณธิญญะ, Konthinya Chaiworaman โกณฑิญญะชัยวรมัน, Korn Danh Jaya Varaman, Phra Chao Kondinya Chaiyavaraman พระเจ้าโกณฑิญญะชัยวรมัน, Phra Chao Konthanya Chaiworaman พระเจ้าโกณฑัญญะชัยวรมัน, Phram Kondinya พราหมณ์โกณฑิญญะ, Shéyébámó, She-yeh-pa-mo, She-yeh-pa-no.
Alternativ regeringstid för Kaundinya Jayavarman; 478-514, 480-514, 484-514, 487-514. Rudravarman; Liutao Pamao, Liútuóbámó, Rodravarman, Rudreśvara.
Alternativ regeringstid för Rudravarman; 514-539, 514-cirka 545.

Bhavavarman I; Bhadravarman I, Bhuvavarman, Pvirakvarman I.
Alternativ regeringstid för Bhavavarman I; cirka 550-590, 550-590?, 550-cirka 598, 580-598, 600-611.

Lakshmi; Kambuja-raja Lakshmi.

Mahendravarman; Chet Sen (personnamn), Chitrasena, Citrasena, Mhenteractvarman I, Mohendravarman, Protected by the Great Indra, Sri Mahendra Varman, Sri Mahendravarman.
Alternativ regeringstid för Mahendravarman; 590-611, 598-610, cirka 600-616, 611-616.

Munfloden; Moon.

Chitrasena; Chet Sen (personnamn), Sitrasena.

Isanavarman I; Icanavarman, Isansena อีศานเสนา, Isanworaman 1 อีสานวรมัมที่ 1, Isaravarman อีสารวรรมัน, Ishanavarman I, Nteractvarman I, Phra Chao Isanaworaman 1 พระเจ้าอีศานวรมันที่ 1, Phra Chao Si Isanavarman พระเจ้าศรีอีศานวรมัน, อีศานวรรมัมที่ 1, อีสานวรรมัมที่ 1, Yīshēnàxiāndài อีเชอน่าเซียนไต้ (kinesiska källor).
Alternativ regeringstid för Isanavarman I; 610-635, 611-640, cirka 615-627, 616-637.

Isanapura; Isana borak, Isanabura, Isan Borak, Isanabura, Ishanapura, Sambhupura, Sambor of St'ung Sen, อีศานบุร.

Sambor Prei Kuk; Sambo, Sombo Phrai Khuk สมบูรณ์ไพรคุก, Sombo Phrai Kuk ซ็อมโบร์ไพรกุกห์, Sombo Phrai Kuk สมโบไพรกุก.

Kampong Thom; Kompong Thom, Kompong-thom, Kampong Thom กัมปงทม, Kampong Thom กำปงทม.

Röda khmererna; Khmer Rouge.

Suishu; Book of Sui.

Bhavavarman II; Bhava Varman II, Phra Chao Phawaworaman 2 พระเจ้าภววรมันที่ 2.
Alternativ regeringstid för Bhavavarman II; 635-640, 635-cirka 650, 635-657, 639-656, före 639-före 657.

Jayavarman I; Djayavarman, Phra Chao Phawaworaman 1 พระเจ้าชัยวรมันที่ 1.
Alternativ regeringstid för Jayavarman I; 640-680, 640-681, omkring 657-681, cirka 657-690, 657-efter 690. Dog 667 enligt en källa!

Prey Veng; Prai Weng ไปรเวง, Prei Weng เปรยเวง.

Vat Phu; Vat Phou, Vat Pu, Wat Phou, Wat Pu.

Jumsai: Xumsai.

Jayadevi; Jaya Devi.
Alternativ regeringstid för Jayadevi; 680-685, 681-700?, cirka 681-713, 690-713.

Vatten-Chenla; Chenla Thuek เจนฬาทึก; Nedre Chenla, Södra Chenla (Chenla Tai) เจนละใต้.

Land-Chenla; Chenla Khok เจนฬาโคก (kambodjanska), Norra Chenla (Chenla Nuea) เจนละเหนือ. Övre Chenla.

Tonle Sap; Boeung Tonle Sap, Thalesap Chenon ทะเลสาบเจนร, Thonle Sap, Toh Lay Sap, Tonlé Sap, Tonlesap โตนเลสาบ.

Sambhuvarman; Nripatindravarman.

Pushkaraksha; Pushkaraksa, Pushkakarman I, Puskaraksha, Puskarasa.
Alternativ regeringstid för Pushkaraksha; 716-cirka 730, 730-750.

Sambhuvarman; Sambhuvarman I.
Alternativ regeringstid för Sambhuvarman; Omkring 730-760, 750-770.

Alternativ regeringstid för Rajendravarman I; ?-760/780, omkring 760-780, 770-787.

Mahipativarman; Mihipativarman.
Alternativ regeringstid för Mahipativarman; 760-774, omkring 780-788, efter 780-?, 787-802, 790-802.

Sailendradynastin; Selendradynastin, Shailendradynastin, Syailendradynastin.

Java; Chao-Wa.

Srivijaya; Anachak Siwichai อาณาจักรศรีวิชัย, San-Fo-Shih, Sanfotsi, Sanfoqi, Shrivijaya, Shrivijaya Palembang, Sribuza, Sri Vijaya, Sriwijaya.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-10-04, 07.44
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.