Forntid - Taifolkens ursprung
Kungariket Dali

937 tog en man vid namn Duan Siping (Tuan Suephing) ตวน ซือผิง (r. 937-944) över makten i Nanzhao och grundade ett nytt kungarike vid namn Dali (Anachak Tali) อาณาจักรต้าหลี่. Detta rike skulle fortsätta att existera ända fram till 1254. Det kan vara intressant att veta att Duan Siping uppgav sin etnicitet som hankines även om han förmodligen tillhörde baifolket. Den nye kungen hade nu återställt ordningen och lugnet i Yunnan efter 35 år av anarki och detta hade han gjort med hjälp av en koalition bestående av 37 stammar.

Efter Duan Siping regerade ytterligare 13 kungar från hans Duandynasti (Ratchawong Tuan) ราชวงศ์ต้วน i Dali. Det blev ett avbrott 1080 då chefsministern Yang Yizhen dödade den dåvarande kungen Duan Lianyi och själv tog över tronen. Denne usurpator blev i sin tur störtad av en man vid namn Gao Zhisheng (Kao Chisoeng) เกาจี้เซิง och hans son Gao Shengtai (Kao Choengthai) เกาเซิ่งไถ. Duandynastin, med kung Duan Shouhui (r. 1080-1081), fick sedan tillbaka tronen, men den verkliga makten hade nu hamnat hos familjen Gao som tog över de viktigaste ministerposterna i riket.

Familjen Gaos makt visade sig 1081 då man helt enkelt tvingade kung Duan Shouhui att abdikera och han ersattes av sin bror Duan Zhengming (Tuan Choengming) ตวนเจิ้งหมิง (r. 1081-1094) Gao Shengtai nöjde sig först med detta, men snart hade hans maktambitioner väckts och man tvingade till sist också Duan Zhengming att abdikera och bli munk.

Gao Shengtai lät 1094 (1095?) kröna sig själv till kung och han ändrade namnet på sitt rike till Dazhong (Anachak Tachong) อาณาจักรต้าจง. Hans dynasti och regeringstid blev emellertid kort då han blev sjuk och dog redan 1096. Innan han dog hade han bett sin son Gao Taiming att återlämna tronen till Duandynastin, vilket han också gjorde.

Duan Zhengmings yngre bror Duan Zhengchun (r. 1096-1108) blev ny kung och han återinförde namnet Dali för sitt rike. Även om Duandynastin hade återfått tronen så var det Gaofamiljen och dess allierade som fortsatte att ha den egentliga makten. Så skulle det också förbli ända fram till kungarikets slut.

Perioden efter 1096 kallas i en källa för ”senare Dali,” (Hou Dali eller Houli guo). Duandynastin byter nu uppenbart namn till Houlidynastin, eller Dalidynastin, som hade 8 regenter och som avslutades 1253 då mongolerna intog riket. En av mina källor säger att riket en tid bytte namn till Houli (Howli) โฮ่วหลี่. Eller är detta det samma som ”senare Dali,” som jag nämnt här ovan?


(Dali i slutet av 1100-talet)

Kungarna i Dali hade förklarat sin lydnad till Songdynastin (Ratachawong Song) ราชวงศ์ซ่ง (960-1279) och 1117 blev en kung officiellt utnämnd till militärkommissionär i Songimperiet och fick titeln kung av Dali. Från 1132 hade officiella marknadsplatser öppnats på gränsen mellan Dali och Songimperiet. Dali verkar ha blivit politiskt instabilt med det stora antalet kungar på tronen, som inte tycks ha intresserat sig för regionen i söder. I och med instabiliteten i huvudstaden började rikets södra gränser försvagas.


(Songimperiet 1111)

1252 utsåg Möngke (Mong khan) มงค์ ข่าน sin bror Khubilai khan och general Uriyangkhadai อูรียังคาได (1201-1272), som var en son till den berömde generalen Subutai (Subuthai) ซูบูไท, till ansvarig för en invasion av Dali och 1253 inleddes anfallet med en armé på 100 000 man. Mongolerna delade upp armén i tre delar och en del red österut in i Sichuan, en andra del under ledning av Uriyangkhadai valde en besvärlig väg över bergen i västra Sichuan. Khubilai själv red söderut och han korsade Jinshafloden (Maenam Chinsa) แม่น้ำจินซา med en liten flotta läderkanoter och in i Yunnan där han strålade samman med den första delen av armén.

Medan Uriyangkhadai närmade sig Dali från norr fick Khubilai en överraskning nära huvudstaden Dali. I stället för att möta en massiv armé möttes Khubilai av att kung Duan Xingzhi (Duan Singchue) ต้วน ซิงจื้อ (r. 1251-1254) underkastade sig. Khubilai skonade därför befolkningen i Dali trots att hans tidigare ambassadörer hade mördats. Duan Xingzhi använde sedan sina egna trupper för att hjälpa mongolerna att erövra resten av Yunnan.

Duan Xingzhi utnämndes till vasall och Khubilai lämnade kvar en kommissionär i Dali. Då Khubilai hade lämnat bröt det ut oroligheter bland nakhi (nasi) น่าซี i Yunnan. De blev dock kuvade av mongolerna och 1256 var kungadömet Dali fullständigt kuvat av Uriyangkhadai. Officiellt slutar nu kungariket Dali och Yunnan blev en mongolisk provins.

Mongolerna hade kuvat Tibet redan 1253 och efter att Dali var fullständigt kuvat 1256 skickade Khubilai en armé under ledning av Uriyangkhadai för att invadera Dai Viet. Yifolket i Yunnan bidrog med soldater till Khubilais styrkor. Mongolerna härjade Thang Long ทางลอง 1257, men Dai Viet lyckades slå tillbaka denna första invasion. Du kan läsa mera om mongolernas vidare attacker på Dai Viet i ”Sukhothai och Lan Na,” avsnittet ”Konungariket Sukhothai,” och artikeln ”Mongolernas krig mot Champa och Dai Viet (Vietnam).” Thang Long är i dag känt som Hanoi ฮานอย och staden har skiftat namn många gånger under historiens gång.

Songimperiet hade krigat mot mongolerna redan under 1230-talet och striderna hade blivit mera intensiva från 1253. 1274 genomförde Khubilai Khan en storskalig attack på Songimperiet och imperiets trupper tvingades retirera allt längre söderut. Folket i Yunnan skulle förbli ett av regionens mest lojala till mongolernas Yuandynasti. Till och med då Yuandynastin var på väg att störtas av Mingdynastin (Ratchawong Ming) ราชวงศ์หมิง på 1360-talet lyckades en prins från Yuandynastin fly till Yunnan där han samlade ihop en lojal armé.

Songdynastins epok avslutades 1279 efter slaget vid Yamen (yutthakan Yamoen) ยุทธการหยาเหมิน nära dagens Xinhui (Sinhui) ซินฮุย i Guangdong. Detta sjöslag har beskrivits som ett av de största i världshistorien. Då läget blev hopplöst för Songstyrkorna valde premiärministern Lu Xiufu (Lu Siofu) ลู่ซิ่วฟู (8 november 1236-19 mars 1279) att ta livet av sig. Han hoppade därför i vattnet och tog då med sig den sex eller sju år gamle kejsaren Zhao Bing (Chao Ping) จ้าว ปิ่ง (r. 10 maj 1278-19 mars 1279) och de drunknade båda två.


Stavningsvarianter;

Duan Siping; Duan Xiping, Tuansiphing ต้วนซีผิง, Tuan Su-p’ing.
Alternativ regeringstid för Duan Siping; 937/938-944, 938-944.

Dali, kungadömet; Anachak Tali อาณาจักรต้าหลี้.
Alternativa tidsperioder som kungariket Dali existerade; 934-1253, 937-1253.

Duan Zhengming; ตวนเจิ้งหมิง.

Dazhong; Da Zhong Guo.

Houli; Hou Li.

Möngke; Mongke Kan, Möngke khan.

Uriyangkhadai; Uriankhai, Uriyangqadai, Uriyangqai, อุรียังคาได.

Subutai; Subedei, Subuthai สุบุทัย, Tsubotai.

Jinshafloden; Maenam Chinsa Chiang แม่น้ำจินซาเจียง.

Alternativ regeringstid för Duan Xingzhi; 1251-1253.

Nakhi; Musseu, nashi, naxi.

Thang Long; Chiao-Chou, Mueang Thang Long เมืองทางลอง, Thang Lo, Thăng Long, Thang Long ทังล็อง.

Hanoi; Đông Đô, Hannoi.

Mingdynastin; Ratchawong Meng ราชวงศ์เหม็ง.

Xinhui; Khet Sinhui เขตซินฮุย, Kuixiang, Sunwui.

Buddhismen; Phra phutthasatsana พระพุทธศาสนา.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-08-24, 16.57
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.